Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Прием

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“, е създаден по реда на Закона за предучилищното и училищното образование и осъществяват дейността си съгласно правилник, утвърден от министъра на образованието и науката.

Центърът извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с  учениците, като им оказва педагогическа и психологическа подкрепа.  Прилага  програма за подкрепа и обучение за семействата на учениците и обучение на учениците в задължителна училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

В ЦСОП ,,Лозенец“ се обучават ученици със специални образователни потребности, след изразено становище на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за насочване на ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в Центъра.

Свободни места за прием

Група I група II група III група IV група V/VI група VII а група VII б група VIII група IX а група IX б група X група XI група XII група
Свободни места
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0