browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

За нас

В ЦСОП “Лозенец” се обучават ученици със специални образователни потребности от I до XII клас по индивидуални програми за обучение и развитие.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ  за учебната 2020/2021г.

Мисия: Качествено обучение и развитие на ученици с:

 

Цели: В процеса на обучение и възпитание водещо за нас е:

  • формирането на положителни нагласи
  • навици за самостоятелност и увереност
  • формиране на социални умения
  • усвояване на знания и умения, съобразени с индивидуалните способности и потребности на учениците в духа на демократичните, хуманни ценности и добрите европейски практики в специалното образование.

 

Ние вярваме, че всяко дете има потенциал. Напредъкът на вашето дете е приоритет за нас.